KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

 

  1. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak kurumumuza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi İstenen Evrak Başvuru Adresi Başvuru Açıklaması
Şahsen Başvuru

(Kendisi)

Nüfus Cüzdanı

(Kimlik tespiti için ek evrak talep

edilebilir.)

Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No:52 Güneşli – Bağcılar / İSTANBUL

 

Zarfın üzerine “ Kişisel

Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında

Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şahsen Başvuru

(Yetkili Kişi)

Nüfus Cüzdanı, yetki belgesi,

(Kimlik tespiti için ek evrak talep

edilebilir.)

Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No:52 Güneşli – Bağcılar / İSTANBUL

 

Zarfın üzerine “ Kişisel

Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında

Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter kanalıyla tebligat Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No:52 Güneşli – Bağcılar / İSTANBUL Zarfın üzerine “ Kişisel

Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında

Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla bilgi@fazyayinlari.com E-postanın konu

kısmına üzerine            “Kişisel

Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında

Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı kurumumuzca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. BAŞVURUDA BULUNAN VERİ SAHİBİNİN;
Adı Soyadı

 

TC Kimlik No

 

Doğum Tarihi

 

Telefon No

 

E-posta

 

Adres

 

 

 

 

  1. BAŞVURUDA BULUNAN VERİ SAHİBİ ADINA BAŞVURU YAPAN YETKİLİNİN;
Adı Soyadı

 

TC Kimlik No

 

Doğum Tarihi

 

Telefon No

 

E-posta

 

Adres

 

 

 

 

  1. KURUMUMUZLA İLİŞKİSİ;

Çalışan / Eski Çalışan / Aday                   Üçüncü Taraf, Firma Çalışanı

  1. KVK KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEP DETAYI;

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. TALEBE CEVAP BİLDİRİM ŞEKLİ;

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması durumunda vekaletname veya yetkili kişinin yetkisini gösterir belgenin olması gerekir.)

İşbu başvuru formu, kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için kurumumuz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuranın Adı Soyadı:

………………………………………………………………………..

Başvuru Tarihi: ………………………………………………..

İmza:

 

 

Teslim Alanın Adı Soyadı:

………………………………………………………………………..

Teslim Tarihi: ………………………………………………..

İmza: